Salgs- og leveringsbetingelser

________________________________________________________________________________________________________________________

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser er gældende pr 14. september 2009, såfremt andet ikke er aftalt mellem køber og Pro-Wood A/S.


 

A. Tilbud

Afgivne tilbud, der altid skal være skriftlige, er gældende i 30 dage regnet fra afgivelse af tilbuddet, med mindre andet fremgår af tilbud/aftale.

Alle priser i tilbud- og ordrebekræftelser er altid excl. moms.

B. Annullering af ordre

Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en ordre, forbeholder vi os ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedr. ordren. Pro-Wood A/S kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Pro-Wood A/S.

C. Leveringsbetingelser

Opgivne leveringsbetingelser er fastsat efter vort bedste skøn, men er uden forbindende for os, og forsinkelser berettiger ikke til andre misligholdelsesbeføjelser end at hæve købet, og dette kun såfremt forsinkelsen er væsentlig. Oplyste leveringstider er ab fabrik.

Medmindre andet er aftalt sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Uanset om Pro-Wood A/S afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring med transportrisici.

Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vore leverandører samt andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives os.

D. Forsendelse

Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt foreskriver andet.

Ved ekspresforsendelser, eller hvis køber ønsker en forsendelsesmåde, der afviger fra vor normale forsendelsesmåde, forbeholder vi os ret til at debitere køber den fulde fragtomkostning.

E. Fakturering og betaling

Betalingsbetingelserne er netto kontant medmindre andet skriftligt er aftalt.

Ved overskridelse af forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet 2 % pr. påbegyndt måned samt et administrationsgebyr. Vi forbeholder os ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen.

Indbetalinger dækker forlods eventuelle skyldige renter.

 

F. Reklamation/annullering

Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde sted senest 8 dage fra modtagelse af varen. Medmindre andet er aftalt skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til Pro-Wood A/S og i samme stand, som de blev modtaget.

Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede varer.

Pro-Wood A/S vil ikke kunne afkræves erstatninger m.v., der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at Pro-Wood A/S ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer

G. Returnering

Leverede lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale.

Krediteringen sker med 75 % af den fakturerede værdi. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker for købers regning. Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er opskåret efter mål, tages ikke retur.

H. Ejendomsret

Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos Pro-Wood A/S, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt.

I. Produktansvar

For skade på person eller ting, hæfter Pro-Wood A/S i det omfang erstatningsansvar kan pålægges denne. Pro-Wood A/S påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

J. Tvist

Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende Pro-Wood A/S’ leverancer eller vedrørende forståelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser søges løst ved forhandling mellem parterne.

Hvis disse forhandlinger ikke fører til resultat, vil en evt. retssag skulle anlægges ved dansk domstol og afgøres i henhold til dansk lov.

 

 


________________________________________________________________________________________________